Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego medyczny-24.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu medyczny-24.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy medyczny-24.pl dostępny pod adresem www.medyczny-24.pl

Sprzedawca lub Usługodawca: Cargo Patrycja Stielow Krotowska z siedzibą na ul. Bora Komorowskiego 3, Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, NIP: 5542914377, REGON:521252899.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Sklep medyczny-24.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu medycznego poprzez sklep internetowy pod adresem  www.medyczny-24.pl Witryna www.medyczny-24.pl umożliwia składanie zamowień na towar wyszczególniony na stronie www.medyczny-24.pl

Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przewiduje zdolnść prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
SPRZEDAWCA – Przedsiębiorca prowadzący działalność.

PRODUKTY
Wszystkie towary oferowane w sklepie medyczny-24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

CENY
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych medyczny-24.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem rabat za tą formę płatności jest kompensowany przez opłatę za płatność.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym medyczny-24.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

ZAMÓWIENIA

Zamówienie w sklepie internetowym medyczny-24.pl można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą systemu informatycznego www.medyczny-24.pl sklepu internetowego,
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres:biuro@medyczny-24.pl
Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
c) telefonicznie pod numerem: 668434883
Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 10:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W tym czasie zostanie wysłany do Klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.
W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie).

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy medyczny-24.pl a Klientem.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych w zależności od zamówionego produktu. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD
b) Odbiór zamówienia w paczkomacie Inpost

PŁATNOŚCI

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki= 25%

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Klient będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu internetowego medyczny-24.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W tym celu należy złożyć pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres mailowy: biuro@medyczny-24.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. klient nie ponosi żadnych kosztów ani opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: ul.Bora Komorowskiego 3, 85-793 Bydgoszcz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep medyczny-24.pl zgodził się je ponieść.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMÓW:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

Towary oferowane w sklepie internetowym medyczny-24.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu medyczny-24.pl W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe danego produktu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)
a) sprzedawca odpowiada wobec Klienta , jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) klient traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres: ul. Bora Komorowskiego 3, 85-793 Bydgoszcz
W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić klientowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku gdy stroną klienta nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń),a także zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204;, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat usług, szkoleń i promocji oferowanych przez sprzedawcę.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Cargo Patrycja Stielow Krotowska.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu medyczny-24.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego